O kriterijumima za rešavanje Riccati-eve jednačine pomoću kvadratura


D. M. Simeunović
Prvo, D. Bernoulli, a zatim Euler, pokazali su da se specijalna Riccat-eva jednačina $$\frac{dy}{dx}+y^2=ambda x^lpha$$ može rešiti kavadraturama ako je u njoj $$lpha=-\frac{4k}{2km1}\;(k=0,1,2,...)\; ili\;lpha=-2\;(k\rightarrownfty).$$