O apsolutnoj konvergenciji nekih ortogonalnih redova


Zora Petrić
Koriste se Paley-evi stavovi