Primena hipermatrica na višedimenzionalnu interpolaciju


Mirko Stojaković
U radovima [1], [2], [3] izložio sam nekoliko stavova o posrednoj inverziji matrica Vandermondovog tipa. Izložio sam u tim radovima i primenu dobivenih rezultata na probleme jednodimenzionalne interpolacije. U [1] dao sam rezime, u [2] dokaze glavnih rezultata a u [3] dao sam neke dopune proširujući svoju metodu i na druge klase matrica. Ovde rezultate iz tih radova i dalje prooširujemo problem višedimenzionalne interpolacije.