O integrabilnosti nekih trigonometrijskih redova


Časlav V. Stanojević
Jung i Kolmogorov ispitivali su uslove pod kojim red $$f(x)im\frac{1}{2}a_0+um_{u=1}^nfty a_u\cos u x$$ predstavlja Furijeov red.