O izvjesnim klasama polinoma i o rasporedu njihovih nula


Šefkija Raljević
Obzirom na problematiku koju obrađu je, ovaj rad spada u oblast "Geometrije nula polinoma kompleksne promenljive", kako je Marden nazvao oblast, koja je inače poznata pod imenom "Analitička teorija polinoma". Shvaćeno u širem smislu u ovu oblast spadaju svi oni problemi koji su u vezi sa ispitivanjem i određivanjem položaja i rasporeda nula polinoma kompleksne promenljive i, eventualno, nula njihovih izvodnih polinoma. Delimično tu se radi o proširenju na kompleksnu oblast onih polinoma o kojima se govori.