O devijacionom centru


Anton Bilimović
U slučaju kretanja čvrstog tela oko nepomične tačke, pisac uvodi pojam vektora položaja devijacionog centra opterećenog devijacionim opterećenjem; pomoću njega uspostavlja vrlo jednostavnu vezu između trenutne ugaone brzine i glavnog momenta količine kretanja. Sadržaj ovog članka se odnosi na neke koji stoje u vezi sa mehanikom čvrstog tela. Pri tome je za tretiranje tih pojmova dovoljno ako se zaustavimo na specijalnom slučaju kretanja čvrstog tela, naime na obrtanje tog tela oko nepomične tečke.