O jednoj pravoj i jednoj karakterističnoj duži u poligonima Nula Polinoma


Šefkija Raljević
Težiste nula polinoma (1), koje ćemo radi kratkoće u izražavanju nazivati Gausovo težiste polinoma je određeno relacijom (3), a težiste poligona nula polinoma (1), koje ćemo za razliku od težista (3) nazivati geometrijsko težiste polinma, relacijom (4). Gausovo težiste izvodnog polinoma (5) određeno je relacijom (6).