Kurepina hipoteza o levom faktorijelu


Goran Gogić
Na kongresu jugoslovenskih matematičara u Ohridu 1970. godine Đuro Kurepa je postavio sledeći problem: definišimo levi faktorijel kao sumu faktorijela svih nenegativnih celih brojeva manjih od datog broja; postavlja se pitanje šta može biti zajednički delilac levog i desnog faktorijela nekog broja. Kurepa postavlja hipotezu da je dvojka najveći zajednički delilac oba ova broja. Mada je problem veoma jednostavan, i na prvi pogled se čini da ne bi trebalo biti nekih poteškoća pri rešavanju, on do danas, 20 godina od nastanka, nije rešen.