Algoritmi za sređivanje niskovnih obrazaca


Cvetana Krastev
Podaci koje treba računarski obrađivati se često ne mogu logički predstaviti pomoću nazavisnih zapisa koji se sastoje od malih prepoznatljivih delova. Ovakva vrsta podataka se najčešće zapisuje u obliku veoma dugačke, niske.