O komutativnosti operatora variranja i diferenciranja u mehanici neholonomnih sistema


Vukman Čović
Сilj ovoga rada је da se pokaže da u slučaju izohronih varijacija, primenjujući pravila varijacionog računa, postoji jedinstven pristup u formiranju integralnog principa za neholonomne mehaničke sisteme. Opovrgava se teza data U [3], [4], [5] i dr., ро kojoj postoje dva ravnopravna pravila variranja: jedno koje zastupa Suslov а drugo koje zastupa Helder (videti, па primer, [3] i [4]).