Prilog Hamiltonovom Principu kao Zadatku Optimalnog Upravljanja


Aleksandar Bakša
Razmatranje Hamiltonovog principa kao zadatka optimalnog upravljanja nije поvа tema. Suština оvоg zadatka se pojavljuje u monografiji [6] kao primena principa maksimuma u rešavanju klasicnog varijacionog problema. Od radova novijeg datuma, koji se bаvе razmatranjem Hamiltonovog principa kao zadatka optimizacije, mozemo navesti [3] i [4] od kojih se prvi odnosi na holonomne а drugi па neholonomne sisteme. U ovom radu želimo izneti jedan aspekt razmatranja ovog problema i uporediti gа sa onim iz navedene literature.