Prilozi istoriji mahaničkih nauka kod srba IV - pojava grafostatike


Dragan Trifunović
U našoj literaturi malo je studija o razvitku pojedinih nauňih disciplina mehanike, te odatle i grafostatike. O pojavi grafostatike kod nas i njenom razvitku zabelezeno je u radu [7] sa nepotpunom i nedovoljnom faktografijom. U našim radovima [4--6] objavili smo neke pojedinosti o pojavi grafostatike. Izvori za obradu ove teme nađeni su u Arhivu Srbije, radovima [8,9] i Arhivu Politehničke škole u Cirihu.