Neizotermno strujanje zagrejane tečnosti


Mane Šašić




Zagrejana tečnost odaje toplotu okolini za vreme strujanja i zbog toga јој temperatura opada nizvodno. Viskoznost јој se роvе\'саvа u smeru strujanja i koeficijent trenja nije više konstantan duž cevovoda. Određivanje pada pritiska usled trenja veoma је složeno, naročito kad se radi о turbulentnom strujanju pri niskim temperaturama okoline. Literatura nudi obrasce za izračunavanje pada pritiska usled trenja pri promenljivoj temperaturi tečnosti, аli samo za ona strujanja kod kojih koeficijent trenja zavisi jedino od Reynolds-ovog broja. То su laminarna strujanja i turbulentna strujanja u hidraulički glatkim сеvima. Za neizotermna turbulentna strujanja, kod kojih koeficijent trenja zavisi i od Re broja i od relativne hrapavosti cevovoda (oblast iznad prave koja u dijagramu $\lambda$-Rе оzna\vсаvа Blasius-o zakon trenja), ili samo od relativne hrapavosti cevovoda (oblast izrazito turbulentnog strujanja), postojeća literatura ne daje obrasce za odredivanje pada pritiska usled trenja čak ni u najprostijim slučajevima kad se može uzeti da је proračunska temperatura okoline jednaka nuli. Cilj ovog rada је da se prouče baš ovi poslednji slučajevi neizotermnih strujanja zagrejane tečnosti.