Temperaturski granični sloj na poroznim zidovima. Postojanje zagrejanosti pri laminarnom opstrujavanju


Viktor Saljnikov, Sultana Tupurkovska-Poposka
U radu se razmatra temperaturski granični sloj pri stacionarnom ravanskom i laminarnom opstrujavanju zidova hlađene lopatice konstantne zagrejanosti sa neprekidno raspoređenom poroznošću, kroz koju se nestišljiva tečnost ili usisava ili uduvava.