Nove forme jednačina analitičke mehanike


Dušan Mićević, Lazar Rusov
U ovom radu koristeći se izvedenim osnovnim kinematičkim relacijama i korišćenjem Gausovog principa i uopštenog Langraž-Dalamberovog principa, izvršeno je uopštavanje Langranžeovih jednačina druge vrste za holonomne reonomne sisteme.