O uzajamnom uticaju harmonika u nelinearnim sistemima sa malim parametrom


Katica Hedrih, Predrag Kozić, Ratko Pavlović
Za približno odredivanje zakona prinudnih oscilacija nelinearnih sistema sa više stepeni slobode oscilovanja ili elastičnih tela, u uslovima dejstva generalisane prinudne sile periodičke funkcije sa dve ili više frekvencija, kada se oscilatorni proces može predstaviti sistemom од N diferencijalnih jednačina sa malim parametrom е, ili parcijalnom diferencijalnom jednačinom sa odgovarajućim graničnim uslovima u kojima se javljaju nelinearni članovi sa malim parametrom е, može se veoma efikasno koristiti asimptotska metoda u čiјој osnovi stoji ideja iz jednofrekventne metode Кrilova-Bogoljubova-Mitropoljskog.