Nekotorye didakticheskie aspekty primeneniya professional'nyh programmnyh paketov v prepodavanii matematiki v srednei xkole i universitetah


B. Lazarov, A. Vasileva


Possibilities of applying professional software packages in teaching of mathematics to upper high school students, as well as first grade universities students of technical and economy faculties are presented. A new paradigm of teaching of mathematics is discussed. Some examples are given.