Četiri metode za rješavanje linearnih kongruencija


Bernadin Ibrahimpašić, Arif Zolić
Prikazana su četiri metoda za rešvaje linearnih kongruencija, tj. linearnih Diofantovih jednačina.